REGULAMIN

1. Organizatorem warsztatów kulinarnych jest FOOD BAZAR Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (00-412) przy ulicy Kruczkowskiego 6 lok. 69, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 396462, posługująca się numerem NIP: 7010314092 i numerem REGON: 145560347 (zwana dalej ,,Organizatorem”).

2. Internauta, który zdecyduje się na skorzystanie z usługi (zwany dalej ,,Uczestnikiem”), wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez FOOD BAZAR Sp. z o. o. w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) w celu przeprowadzenia procesu sprzedaży.

3. Warsztaty odbywają się w Bazarze Kocha przy ul. Mokotowskiej 33/35 w Warszawie, a wszystkie informacje zamieszczone są na stronie www.bazarkocha.pl

4. Uczestnik kupując udział w warsztatach akceptuje zaprezentowane na stronie www.bazarkocha.pl szczegóły dotyczące warsztatów.

5. Zgłoszenie do udziału w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez Uczestnika niniejszego Regulaminu.

6. Liczba miejsc na warsztatach jest ograniczona.

7. Warsztaty mogą być prowadzone przez jedną, dwie lub więcej osób.

8. Uczestnik dokonuje zapisu na warsztaty przez wybranie tematu i daty warsztatów oraz wypełnienie odpowiednich formularzy na stronie internetowej www.bazarkocha.pl

9. Uczestnik może wziąć udział maksymalnie w dwóch dowolnie wybranych warsztatach.

10. Organizator dokonuje zakwalifikowania uczestników do udziału w warsztatach w kolejności zgłoszeń. Uczestnicy, którzy nie mogą uczestniczyć w warsztatach ze względu na brak miejsc umieszczani są na liście rezerwowej.

11. Uczestnik, który został zakwalifikowany do udziału w warsztatach zobowiązany jest do wniesienia opłaty za warsztat przelewem na konto Organizatora.

12. Informacje dotyczące zakwalifikowania na warsztaty, umieszczenia na liście rezerwowej oraz dane dotyczące konta na które należy wnieść opłatę podawane są przez Organizatora drogą mailową.

13. Organizator nie odpowiada za błędy Uczestnika powstałe podczas dokonywania płatności wskutek niezastosowania się przez Uczestnika do instrukcji dokonywania płatności.

14. Cena warsztatów jest określana przez Organizatora i podawana do wiadomości przy opisie danych warsztatów na stronie www.bazarkocha.pl

15. Opłata za uczestnictwo w warsztatach obejmuje: – zajęcia grupowe z prowadzącym – wszystkie artykuły spożywcze niezbędne do uczestnictwa w warsztatach – korzystanie ze wszystkich sprzętów kuchennych niezbędnych do uczestnictwa w warsztatach.

16. Wniesienie opłaty uprawnia Uczestnika do udziału w wybranym warsztacie. W przypadku nieuiszczenia opłaty Organizator może zdecydować o udziale osoby z listy rezerwowej.

17. Uczestnik w przypadku braku możliwości uczestniczenia w wykupionych warsztatach, może wskazać inną osobę, która będzie uczestniczyła w tych warsztatach zamiast niego. Uczestnik musi o takiej zmianie poinformować organizatora drogą e-mailową, na adres magda@bazarkocha.pl, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatów, których ta zmiana dotyczy. Uczestnictwo tej osoby w warsztatach jest możliwe po zapoznaniu się i zaakceptowaniu przez nią niniejszego Regulaminu.

18. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania podczas warsztatów podstawowych zasad higieny.

19. Uczestnik zobowiązany jest poinformować Organizatora o występujących u niego chorobach zakaźnych (np. żółtaczka), których jest świadom, oraz o uczuleniach i przeciwskazaniach zdrowotnych, które mogą mieć znaczenie dla jego zdrowia podczas warsztatów, w których bierze udział. Poinformowanie Organizatora nie zwalnia Uczestnika z odpowiedzialności za nieprzestrzeganie zasad związanych z odżywianiem i higieną, które wynikają z jego sytuacji zdrowotnej.

20. Organizator informuje, że do przygotowania potraw na warsztatach wykorzystywane są produkty mogące wywoływać reakcje alergiczne u niektórych osób (np. orzechy, migdały, ryby itd.). Każdy Uczestnik, znając stan swojego zdrowia i wyrażając zgodę na uczestnictwo w warsztatach, zobowiązuje się wziąć ten fakt pod uwagę. W przypadku uczestniczenia w warsztatach, Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad żywieniowych, które nie spowodują zagrożenia dla jego zdrowia. W przypadku wątpliwości co do zawartości przygotowywanych potraw należy skonsultować się z kucharzem prowadzącym warsztaty. Organizator zastrzega, że podawany w opisie warsztatów program (lista potraw) nie zawiera szczegółowego opisu składników wykorzystywanych do przygotowania tych potraw. Tego typu informacje Uczestnik może uzyskać kontaktując się z Organizatorem pod adresem magda@bazarkocha.pl.

21. Uczestnik odpowiada za szkody wyrządzone podczas warsztatów sobie samemu bądź innym Uczestnikom, które są wynikiem jego zaniedbań lub nieostrożnego/nieuważnego, czy lekkomyślnego postępowania.

22. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji w zakresie potraw, które są przygotowywane na warsztatach, o ile nie zmienia to charakteru warsztatów ani ich zakresu.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania warsztatów za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk i wykorzystywania zdjęć w swoich materiałach i administrowanych przez siebie mediach elektronicznych.

24. Uczestnik nie może korzystać podczas warsztatów z własnych produktów spożywczych lub napojów, chyba że Organizator wyrazi na to zgodę.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdej chwili. Zmiana nie dotyczy Uczestników, którzy wykupili warsztaty i zaakceptowali Regulamin, chyba że wyrażą zgodę na taką zmianę.